AKTUELT

Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner

Tid tema i medarbeidersamtale med Motivati

Tid til å gjennomføre og fullføre oppgaver er en viktig hygienefaktor på jobben. Med hygienefaktor mener vi at tilstedeværelse av faktoren ikke vil direkte medføre tilfredshet, men fravær av faktoren vil medføre misnøye. Det vil si at hvis medarbeiderne dine rapporterer at de ikke har tid nok til å fullføre arbeidsoppgavene sine, kan dette påvirke det totale trivselsbilde og gi utslag på flere viktige motivasjonsfaktorer.

I norsk arbeidsliv er tidspress noe mange kjenner seg igjen i. Å ha mye å gjøre er blitt en form for status; vi liker jo å føle oss viktig! Samtidig er det også en økt forventing til både produksjon og kvalitet. Vi skal gjøre den samme jobben vi alltid har gjort, men raskere og bedre.

Tidspress kan forklares både objektivt og subjektivt.

Den objektive formen for tidspress er den vi kan måle. For eksempel i form av overtid, eller redusering av arbeidsoppgaver på grunn av tidsmangel (Trygstad, 2003). Den subjektive formen er medarbeiders egen opplevelse av at tiden ikke strekker til. Her vil det være individuelle forskjeller. Noen vil oppleve tidspress som en stressfaktor, mens andre vil være fornøyd med jaget. Noen vil forbinde tidspress med penger og nytelse, mens andre vil forbinde det med negative følelser og stress. I forlengelse av dette vil høy grad av stress over tid kunne føre til utbrenthet.

Richardsen & Martinussen (2008) forklarer at «utbrenthet kan sees som et resultat av den jobben som i starten var interessant, meningsfylt og utfordrende, gjennom en umulig arbeidssituasjon blir utilfredsstillende og meningsløs. Energi blir til utmattelse, engasjement til kynisme og selvopplevd mestring blir en følelse av ineffektivitet». Personer som er på vei til å bli utbrent, vil dessuten ofte forøke å snu denne utviklingen ved å tilbringe mer tid på jobben og påta seg flere arbeidsoppgaver (Matthiesen & Roness, 2002).

Vi har ulike forutsetninger, og det er opplevelsen av tidspresset som blir avgjørende.

Vi kan også gjøre medarbeidere som opplever høyt press robuste til å håndtere det. Løsningen trenger ikke å være å kutte i arbeidsoppgaver, eller øke tiden, som gjerne er den mest intuitive løsningen. Løsningen kan være å øke tilfanget av ressurser slik at arbeidsoppgavene oppleves som mer håndterbare, og i mange tilfeller mer motiverende!

Ressurser kan være alt fra utstyr som kreves, penger eller materialistiske ting, til en sparringspartner eller støtte fra leder/kolleger.

Sosial støtte på arbeidsplassen

Sosial støtte på arbeidsplassen har vist seg å være spesielt viktig, og kan både ha en positiv innvirkning på de ansattes arbeidshverdag, samt fungere som en god buffer i stressede situasjoner.  Selv med mange utfordrende oppgaver, vil medarbeider oppleve mestring når de rette ressursene er tilgjengelige. Mange ressurser, selv i en travel hverdag, vil derfor kunne øke motivasjon og engasjement hos medarbeider.

Ta tidsperspektivet på alvor og ikke utelatt det i medarbeidersamtalen, kanskje det nettopp er dette som er årsaken til manglende motivasjon og mestring.

Forfatter: Malin Elisabet Lilletvedt, Organisasjonsrådgiver i Motivati.

Trygstad, S. M. S. o. B. J. (2003). Bedre arbeidsmiljø i hjemmetjenesten? Evaluering av Arbeidstilsynets landsomfattende kampanje «Rett hjem». Nordlandsforskning nr 23/2003.

Richardsen, A. M., & Martinussen, M. (2008). Hva skal til for å øke arbeidsglede og motivasjon? En undersøkelse av jobbengasjement i helse- og omsorgsyrker. Tidskrift for Norsk Psykologforening, 45(3), 249-257.

Matthiesen, S. B., & Roness, A. (2002). Utbrent: krevende jobber – gode liv. Bergen: Fagbokforlaget.

Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The job demands‐resources model: State of the art. Journal of managerial psychology.

Flere artikler

Meld deg på nyhetsbrevet vårt