AKTUELT

Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!

indre motivasjon - livsfaser -motivati

Indre motivasjon er en viktig drivkraft for å skape engasjement og produktivitet i alle livsfaser av arbeidslivet. Da er det vel bare å lage en pakke av motiverende tiltak tilpasset hver livsfase? Det holder ikke, for forskjellen mellom individer er større enn mellom aldersgrupper. Skal vi lykkes, må tiltakene tilpasses hvert enkelt individ, og leder må få nok handlerom til å kunne forvalte hva som er riktig i den enkelte situasjon.

Det er ikke noe nytt at individuell tilpasning fungerer best:

«Hvis bedriftene virkelig gjennomførte en god HRM-politikk med utgangspunkt i individuelle forutsetninger og utviklingsbehov, ville man ikke trenge en livsfaseorientert HRM-politikk, enn si seniorpolitikk» (NOU 1998:19).

Hvordan kan en leder bidra positivt til motivasjonen?

Ditt beste verktøy som leder, er å få best mulig innsikt i og forståelse av medarbeiderens oppfatning av egen arbeidssituasjon. Det er ingen tvil om at motivasjonen har stor påvirkningskraft på hvor godt de løser arbeidsoppgavene sine.

Motivasjon er ferskvare, og det er utfordrende. Motivasjon kan ikke pålegges eller læres, og vår opplevelse av arbeidssituasjonen og hvor motiverende den er, er også situasjonsbetinget. Det betyr at den innsikten du har fått som leder, ikke nødvendigvis er relevant etter en tid. Du må derfor ha rutiner som gjør at du jevnlig undersøker hvordan det står til. Det er heller ikke slik at vi alltid selv har et klart bilde av hva som trigger oss eller holder oss tilbake. Av ulike årsaker ønsker vi heller ikke alltid å være åpne. Leder bør derfor finne metoder som senker terskelen for at hver enkelt medarbeider kan komme til bords med det som er viktig for dem. Medarbeidersamtalen er en god arena for å sette motivasjonen i fokus, og det bør komme som første tema.

Sett den ansatte i førersetet.

En ansatt som opplever dalende motivasjon, vil ikke oppleve det som inspirerende å diskutere oppgaver og mål hvis det er noe som hemmer engasjementet og motivasjonen.  Å bli sett og hørt er helt grunnleggende for oss mennesker, men skal det ha god effekt, må det som kommer frem oppleves relevant. Derfor er det lurt å la den ansatte få komme til bords med sin oppfatning og ønsker i forhold til sin arbeidssituasjon. Da blir det lettere å gi tilbakemeldinger og bidra til forventningsavklaring.

Et råd er ta utgangspunkt i de 8 faktorene nedenfor.

De er utledet av indre motivasjonsfaktorer som gir et generelt bilde av en rolle i et arbeidsforhold. Hva er viktigst for deg? Hvor er det forbedringsrom? Hvor viktig er det?

  • At arbeidsinnholdet er meningsfylt og interessant?
  • Å få mye ansvar sammen med frihet til å bestemme?
  • Å få ærlig ris og ros?
  • Å ha en god relasjon og mulighet for støtte fra leder?
  • Å få utvikle ny kompetanse?
  • Å føle seg inkludert i kollegiet, og vite at du kan få støtte faglig og sosialt?
  • At det er godt samarbeid på tvers av organisasjonen?
  • At du lykkes og mestrer arbeidssituasjonen? 

Faktoren for mestring er det særlig viktig å fokusere på. Manglende opplevelse av å mestre og lykkes med arbeidshverdagen er en hyppig årsak til stress og utbrenthet.

Et godt utgangspunkt, er å være velment nysgjerrig og opptatt av hva den enkelte trenger for å trives og for å levere på sitt beste. I fellesskap finner dere så ut hva som kan være gode tiltak som er forenlige med virksomhetens rammer og mål. Dette er en god metode for å vise respekt for medarbeideren og samtidig ansvarliggjøre den enkelte.

Det er viktig å anerkjenne at medarbeiderne befinner seg i ulike livsfaser.

Hvor man er i livet påvirker naturligvis hva som er viktig for medarbeideren i sin arbeidssituasjon, men disse tingene vil uansett komme frem ved å innta et individuelt perspektiv. En medarbeider på 65 kan være like motivert for å utvikle seg som en på 25, noe som ikke nødvendigvis blir så synlig gjennom et livsfaseperspektiv.

Klarer du som leder og forvalte de ulike utgangspunktene på en konstruktiv måte, vil du få fornøyde medarbeidere som vet hva de skal bidra med.

Forfatter: Cecilie Lycke, daglig leder i Motivati.

Flere artikler

Meld deg på vårt nyhetsbrev