AKTUELT

Forebygg sykefravær med støttende ledelse

støttende-ledelse-forebygge-sykefravær

Sykefravær er alvorlig og ressurskrevende for den enkelte medarbeider, virksomheten og ikke minst kolleger. Hvordan kan du som leder jobbe forebyggende med dialog og innsikt som verktøy?

Norge er i verdenstoppen når det gjelder å være borte fra jobb

Kostnadene forbundet med sykefravær løper til rundt 15.000, – kr i uken (arbinn.no). I den andre enden er det ekstremt gunstig med lite sykefravær. Fremfor nevnte kostnader oppnår man økt verdi i ressurser, og regnestykket snus på hodet. Ikke barer sparer man kostnader på fraværet, men man tjener på økt produktivitet. Effekten av lite sykefravær er gunstig for den enkelte, kolleger, virksomheten og samfunnet.

Årsaker til sykefravær er mange, hvor noen situasjoner er mer alvorlige og uhåndterbare enn andre. Denne artikkelen vil fokusere på det håndterbare sykefraværet og sette søkelys på hvordan forebygge sykefravær på arbeidsplassen.

Sykefravær ser ut til å ha en betydelig sammenheng med ledelse.

Arbeidsplasser med en leder som jobber tett på de ansatte, og aktivt jobber med en kultur for tilstedeværelse, opplever lavere sykefravær på arbeidsplassen. Dette gjelder også hvis leder ser sykefravær i lys av konsekvensene det medfører for både kolleger og virksomheten. Årsaken til sykefraværet er en privat sak, men fraværet i seg selv er ikke det. Det påvirker virksomheten og kollegene i stor grad.

Leder forvalter et overordnet ansvar for sine medarbeideres fysiske og psykososiale arbeidsmiljø. Det skal være trygt og ikke minst hyggelig og motiverende på jobb. Arbeidslivet er ikke alltid en dans på roser med en friksjonsfri hverdag. Vi møter på utfordringer på og utenfor jobb som påvirker vår tilstedeværelse og engasjement.

Hvilke konkrete tiltak kan en leder gjennomføre?

Forebygg sykefravær på individnivå:

Skap en arena og en trygghet for medarbeiderne til å kunne ta opp utfordringene man møter på i arbeidshverdagen. Medarbeidersamtalen er et flott utgangspunkt hvor begge bør stille forberedt. Her kan du senke terskelen for å ta opp utfordringene og få innsikt i motivasjon, engasjement og mestring. Er det noe som hemmer motivasjonen? Er det noe man kan få gjort sammen? Kommuniser at du som leder har et ønske om å tilrettelegge for en så god arbeidssituasjon som mulig, samt avklare forventninger innenfor virksomhetens ressurser og rammer. Kommuniser tiltro gjennom å gi mer autonomi, men samtidig ha tydelig rammer og målsetninger. Jeg anbefaler å ikke detaljstyre hvordan oppgavene løses, men heller gi medarbeideren tillit til å løse oppgavene de selv har ansvar for. I Norge har selvledelse blitt en populær lederform.

Forebygg sykefravær på gruppenivå:

Skap en kultur for tilstedeværelse hvor den enkeltes bidrag vektlegges og hvordan dette påvirker kolleger og virksomheten. Tilrettelegg for at man kan ta en «pause» ved krevende perioder i form av kortere dager på jobb eller eventuelle fridager. At de ansatte har det utstyret de trenger for å kunne utføre oppgavene sine på en god måte over tid, uten å få skader.

En lederstil som er støttende og myndiggjørende ser ut til å ha en god effekt på sykefravær, hvor medarbeiderne som opplever høyt nivå av en slik lederstil også hadde mindre sykefravær (Schmid, J. A. et al. 2017). Ledere har derfor en god mulighet til å kunne påvirke sykefraværet gjennom å være støttende mot sine medarbeidere.

Forfatter: Bjørn Eirik Bøe, organisasjonsrådgiver i Motivati.

Hentet fra: Faktisk.no

Hentet fra: Arbinn

Hentet fra: Fafo-studie

Støttende lederstil og sykefravær: Schmid, J. A., Jarczok, M. N., Sonntag, D., Herr, R. M., Fischer, J. E., & Schmidt, B. (2017). Associations between supportive leadership behavior and the costs of absenteeism and Presenteeism: an epidemiological and economic approach. Journal of occupational and environmental medicine59(2), 141-147.

Nysgjerrig på hvordan du kan løfte kvaliteten på lederskap i din virksomhet ved bruk av Motivati?

Flere artikler

Meld deg på vårt nyhetsbrev