Motivasjonsanalyse som mal for medarbeidersamtalen

Kompetanse

Samfunnet er i stadig endring, og synet på hva som regnes som kritisk kompetanse for medarbeidere og ledere likeså. Det betyr at vi må finne dynamiske måter å utvikle kompetansen i tråd med bedriftens overordnede mål, og slutte å bruke tid på svære matriser med utdatert informasjon.

Last ned guide for kompetanseutvikling

Kompetansen forringes raskere enn noen gang. Derfor er det viktig å ha søkelys på hvilken strategisk kompetanse virksomheten trenger for å lykkes framover. Denne guiden vil gi deg en veiledning på hvordan du kan utvikle kompetanse i din virksomhet med fokus på hver enkelt.HR-undersøkelsen 2021 i regi av EY og HR Norge, viser at hele 94 % av virksomhetene som deltok, forventer at kompetanseutviklingen vil skje på arbeidsplassen.

Det betyr neppe at bedriften skal invitere til en rekke interne kurs, men heller at det meste vil skje gjennom samhandling, jobbrotasjon og at hver ansatt tar et aktivt ansvar for å «følge med i tiden» via ulike nettkilder, webinarer, etc. Da er vi over i en kontinuerlig kompetanseutvikling hvor mye skjer på individnivå, og hvor man ikke for eksempel lenger kan jobbe ut fra felles kompetansebehov for stillingsgrupper.

Denne formen for utvikling gir god mening sett ut fra kunnskapen om at de viktigste behovene våre er å få utvikle og anvende kompetanse, få jobbe autonomt og oppleve tilhørighet. Da blir vi indre motiverte, opplever psykologisk vekst og velvære. Forenes dette med virksomhetens overordnede mål, har vi fått et godt utgangspunkt til å nå målene.

Den høye endringstakten påvirker altså hvordan vi lærer og får nye kunnskaper, og vi er i tillegg avhengig av den enkeltes motivasjon for å få anvendt og utviklet kompetansen. Motivasjonen forløses best gjennom god dialog som har som mål å forene den ansatte og virksomhetens ønsker og behov best mulig, for så å bli enige om veien videre.

Hvordan kan Motivati hjelpe med utvikling av kompetansen i virksomheten?

Kompetansemodul

Motivati har en egen modul for å dokumentere og sette mål for kompetanseutvikling. Funksjonen gir deg full oversikt over alle de ansattes viktigste kompetanseområder og hvor det eventuelt mangler kompetanse – både på individnivå og for virksomheten som helhet.

Tilrettelegg for kontinuerlig utvikling

For å sikre at det ikke er noe som hindrer medarbeideren i å anvende eller utvikle kompetanse, anbefaler vi å holde medarbeidersamtaler. Motivati har utviklet en metode som gir deg unik innsikt i den enkeltes arbeidssituasjon, slik at man kan tilrettelegge for trivsel og suksess. Les mer om medarbeidersamtalen med Motivati.

Hva som skal gjøres for at den ansatte skal nå sitt nye kompetansenivå, forankres i den individuelle handlingsplanen. Her kan det rapporteres fremdrift og kommenteres underveis.

Kompetansekartlegginger

Det er også mulig å lage kompetansekartlegginger via spørreundersøkelser hvor de ansatte gir sine vurderinger av egen kompetanse. Undersøkelsene kan være et godt alternativ til å bygge en matrise, og de egner seg godt til å følge opp utviklingen, sammenligne resultater over tid, og til å avdekke om det finnes taus kompetanse i virksomheten.

Vi hjelper gjerne med tips og råd om hvordan din virksomhet kan få en så enkel og dynamisk tilpasset utvikling av kompetanse som mulig.

Last ned guide for kompetanseutvikling

Kompetansen forringes raskere enn noen gang. Derfor er det viktig å ha søkelys på hvilken strategisk kompetanse virksomheten trenger for å lykkes framover. Denne guiden vil gi deg en veiledning på hvordan du kan utvikle kompetanse i din virksomhet med fokus på hver enkelt.Noen av våre kunder